English more language

ମାନକ BMS |

 • ମାନକ NMC BMS 3S 4S 7S 10S 10A-250A ସାଧାରଣ ପୋର୍ଟ |

  ମାନକ NMC BMS 3S 4S 7S 10S 10A-250A ସାଧାରଣ ପୋର୍ଟ |

  ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ BMS ସହିତ ମେଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ |ନିମ୍ନରେ ଡାଲୀ BMS 3S, 4S, 7S, ଏବଂ 10S ର ସୂଚନା ଅଛି |

 • ମାନକ NMC BMS 13S 14S 16S 17S 10A-250A ସାଧାରଣ ପୋର୍ଟ |

  ମାନକ NMC BMS 13S 14S 16S 17S 10A-250A ସାଧାରଣ ପୋର୍ଟ |

  ଯଦି ଆପଣ ଲି-ଆୟନ BMS 13S, 14S, 16S ଏବଂ 17S ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ, ଦୟାକରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଲିଥିୟମ୍ BMS ର ବିବରଣୀ ପ read ନ୍ତୁ |ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଦୟାକରି ଡାଲୀର ବିକ୍ରୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ |

 • ମାନକ NMC BMS 20S 21S 24S 27S 32S 20A-250A ସାଧାରଣ ପୋର୍ଟ |

  ମାନକ NMC BMS 20S 21S 24S 27S 32S 20A-250A ସାଧାରଣ ପୋର୍ଟ |

  ଡାଲୀ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆଗକୁ ବ and ିଛନ୍ତି ଏବଂ 2022 ମସିହାରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡ୍ ମାର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି |

  Pls ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଲୋଗୋ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଅବଧି ସମୟରେ ପୁରୁଣା ଏବଂ ନୂତନ ଲୋଗୋ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ବିତରଣ କରାଯିବ |

 • ମାନକ LiFePo4 BMS 4S 8S 12S 15S 10A-250A ସାଧାରଣ ପୋର୍ଟ |

  ମାନକ LiFePo4 BMS 4S 8S 12S 15S 10A-250A ସାଧାରଣ ପୋର୍ଟ |

  ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ମାନକ BMS କ୍ରୟ କରନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଉଛି ଏକ ଲି-ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ କିମ୍ବା LiFePO4 ବ୍ୟାଟେରୀ |ଯଦି ଆପଣ LiFePO4 BMS 4S, 8S, 12S, ଏବଂ 15S ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ତେବେ ଡାଲୀ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ |

 • ମାନକ LiFePo4 BMS16S 20S 24s 10A-250A ସାଧାରଣ ପୋର୍ଟ |

  ମାନକ LiFePo4 BMS16S 20S 24s 10A-250A ସାଧାରଣ ପୋର୍ଟ |

  ଡାଲୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବିଏମ୍ଏସ୍ ଲାଇଫ୍ 4 ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଇଁ ସର୍ବଦଳୀୟ ଯତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ |16S, 20S, ଏବଂ 24S ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲାଇଫ୍ 4 BMS ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦୟାକରି ନିମ୍ନରେ ଦେଖନ୍ତୁ |

 • ମାନକ LTO BMS 5S 10S 15S 20S 25S, 30S 10A-250A ସାଧାରଣ ପୋର୍ଟ |

  ମାନକ LTO BMS 5S 10S 15S 20S 25S, 30S 10A-250A ସାଧାରଣ ପୋର୍ଟ |

  ବର୍ତ୍ତମାନ, ବଜାରରେ କିଛି ବିଏମ୍ଏସ୍ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଯାହା ଲି-ଆୟନ ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ, LiFePo4 ବ୍ୟାଟେରୀ ଲିଥିୟମ୍ ଏବଂ LTO ବ୍ୟାଟେରୀ ଲିଥିୟମ୍ ପାଇଁ BMS ଯୋଗାଇଥାଏ, ଏବଂ ସ luck ଭାଗ୍ୟବଶତ ,, ଡାଲୀ ଏକ ସମୟରେ ଏହି ତିନୋଟି ପ୍ରକାର ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି |ଯଦି ଆପଣ LiFePO4 BMS ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଡାଲୀକୁ ଆସନ୍ତୁ ଯାହାକି ମାନକ LTO BMS 5S, 10S, 15S, 20S, 25S, ଏବଂ 30S ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |